Trine og Mette ved fremlæggelsen på den Perioperative Uddannelse

Skrevet af: Sygeplejersker Trine Moss og Mette Vinther som begge arbejder på AUH i afsnit for Forberedelse og Opvågning, Børn og Fødsler.

Abstract

At være indlagt på et sygehus kan være en traumatisk oplevelse for et barn. Forskning viser, at afledning i børnesygepleje ved brug af mestringsredskaber, er anvendeligt til at reducere den negative oplevelse. Det er vigtigt, at korttidskontakten er en god oplevelse, da barnet bærer denne med sig videre i livet. Vi ønskede på den baggrund, at udvikle sygeplejen i egen afdeling, gennem brug af mestringsstøttende redskaber til at aflede og støtte børnene. Som opvågningssygepleje er der ofte kun kort tid, til at skabe en tillidsfuld kontakt med barnet og forældrene. Gennem deltagelse på den Perioperative Uddannelse i Region Midt, blev det muligt at initiere dette projekt. 

Baggrund for artiklen

Artiklen er baseret på et forbedringsprojekt udarbejdet på den Perioperative Uddannelse, Center for Kompetenceudvikling i Aarhus, foråret 2022. Uddannelsen er et kompetenceudviklingstilbud til sygeplejersker, der møder den kirurgiske patient i det perioperative forløb. Formålet med forbedringsprojektet var, at vi ønskede at kvalificere sygeplejerskerne, i afsnit for Forberedelse og Opvågning Børn og Fødsler, AUH, til bedre at kunne støtte børn og deres forældre til mestring i opvågningen. 

Børns mestring under en hospitalsindlæggelse er velbeskrevet i litteraturen. Forskning viser, at det for et barn kan være en traumatisk og angstfremkaldende oplevelse, at komme på hospitalet (1,2). Det er vigtigt, at det bliver en god oplevelse for familien, da det også har betydning for barnet senere i livet (1,2). Afledning er et af de hyppigst anvendte mestringstiltag. Barnets opmærksomhed på fx smerter, kan flyttes ved brug af mestringsredskaber (1). Forskning viser, at afledning er yderst brugbart som mestringsstøtte til børn på hospitalet. Det er individuelt fra barn til barn, hvilke mestringsstøttende redskaber eller mestringsstrategier, der virker til afledning. Derfor så vi et behov for forskellige redskaber til brug ved afledning, som sygeplejersken kan vælge imellem.  

Afledning med Hjulle

Sygeplejersken bruger ofte sig selv i form af samtale, humor eller eksempelvis sang, som mestringsstøtte for barnet eventuelt i tillæg til mestringsstøttende redskaber. De eksisterende redskaber var, hverken lettilgængelige eller integrerede i afsnittet. Virtual reality-briller (VR-briller) og Hjulle (en iPad med interaktive spil) blev sjældent anvendt, trods god evidens for at begge redskaber, kan forbedre patientoplevelsen, ved at reducere graden af smerter og ubehag (1,3,4).  

 

 

Faktaboks - Hjulle og VR-briller:

Hjulle: Hjulle er en iPad på et stativ med hjul med forskellige interaktive spil og sange. Hjulle er udviklet som et innovationsprojekt, til brug til afledning til smertefulde procedurer til de små børn 0-4 årige (1).

VR-briller: VR-briller er til de større børn, fra 5 år og opefter. Vores VR-briller har 3 forskellige muligheder: spil, afslapning og film. Der er flere evidensbaserede undersøgelser, der viser, at VR-briller kan være et brugbart redskab, til at aflede og distrahere de større børn fra smerter og ubehagelige procedure under ophold på et hospital (3,4).

Case:
En dreng i opvågningen var blevet opereret i benet og havde fået anlagt en blokade. Han græd og kunne slet ikke være i det, at have en blokade og ikke at kunne mærke og bevæge sit ben som han plejede. Han blev spurgt om han havde lyst til at prøve VR-briller. Han fik dem på og stemningen ændrede sig. Han blev fuldstændig afledt og glemte alt om sit ben og blokaden. 

Formål

Artiklen kan inspirere og kvalificere sygeplejerskerne til at sætte fokus på mestringsstrategier samt mestringsstøttende redskaber i opvågningen til gavn for børn og deres forældre. 

Metode

Forbedringsprojektet er udarbejdet på baggrund af forbedringsmodellen. Forbedringsmodellen anvendes til at accelerere forandrings- og forbedringsprocesser. Herunder Plan-Do-Study-Act-cirklen (PDSA-cirklen) som er en metode til at omsætte og afprøve ideer til konkrete handlinger, og efterfølgende evaluere på forandringen (5,6). PDSA-cirklen blev systematisk anvendt til at gennemføre projektet for at skabe læring, opbygge viden samt løbende afprøve vores ideer. 

Plan: En spørgeskemaundersøgelse blandt kollegaerne, belyste behovet for et øget fokus på mestring til indlagte børn og deres forældre, samt anvendelse af de eksisterende mestringsstøttende redskaber. Der blev ligeledes genereret ideer til indholdet i afsnittets mestringsskab, som skulle indeholde lettilgængelige mestringsstøttende redskaber. Viden og oplæring i de elektroniske mestringsstøttende redskaber, VR-briller og Hjulle blev efterspurgt. Ligeledes blev der udarbejdet ansøgninger til diverse virksomheder, om donationer til indkøb af mestringsredskaber.  

Faktaboks – Indhold i Mestringsskabet
Mestringsskabet blev indrettet med foldekasser, og inddelt i kategorier til afledning og belønning, herunder sanselegetøj, diplomer, sæbeboblemaskiner og balloner. Desuden er VR-briller, iPads og “Hjulle” placeret centralt i opvågningen.

 • Mestringsskema med aldersinddeling
 • Hjulle
 • VR-briller + manual
 • i-pad
 • Sæbeboble maskine og sæbeboblepistol
 • Pruttepistol
 • Glimmerstave x 4
 • Diverse sanselegetøj med lys og lyd
 • Trøstemus
 • Diplomer
 • Klistermærker
 • Thea og Theo bamser
 • Røde klovnenæser og tatoveringer
 • Balloner
 • Diverse forskellige gaver 

En del af planlægningen bestod i udarbejdelse af E-Dok dokumenter om mestring, VR-briller samt et skema med mestringstips inddelt efter aldersgruppe. Idéen med dette var at skabe overblik, over hvilke alderssvarende tiltag der med fordel kan anvendes.  

Forberedelse til “hands-on” med VR-briller og Hjulle med vores kollegaer

Do: Deltagelse i en workshop om VR-briller for at opnå kendskab og viden om VR-briller dannede baggrund for intern “hands-on” morgenundervisning, om anvendelse af VR-brillerne og Hjulle. Kollegaerne havde således mulighed for selv at afprøve og få erfaring med redskaberne. “Hands- on” undervisningen satte gang i mange gode faglige snakke og sparring om, hvilke situationer de mestringsstøttende redskaber eller mestringsstøttende strategier kunne anvendes i. Hver enkelt kollega blev introduceret til mestringsskabets indhold og anvendelse.  

Study: For at opnå viden om, hvor ofte de mestringsstøttende redskaber blev anvendt, besvarede kollegaerne endnu et spørgeskema. Resultaterne viste, at der var motivation for at anvende indholdet i mestringsskabet samt, at sygeplejerskerne oplevede en forbedring i forhold til, at kunne støtte børn og deres forældre til mestring i opvågningen. Særligt de elektroniske redskaber anvendes hyppigere.  

Mestringsskabet i opvågningen

Act: Mestringsskabet skal løbende vedligeholdes og videreudvikles for at opretholde sygeplejerskernes mestringsstrategier til gavn for børn og deres forældre i opvågningen. Endvidere skal instrukserne opdateres så de afspejler nyeste viden på området

 

 

 

Case:
En 3 årig pige skulle have seponeret sit PVK inden udskrivelse. Pigen var meget opmærksom på PVK’et, og blev ked af det da det skulle seponeres. Hjulle blev anvendt som afledning. Pigen blev helt optaget af Hjulle, og grinede når hun kunne se sig selv og sine forældre med katteører, snude og knurhår til sangen “Jens Hansen har en bondegård”. Hun accepterede og opdagede næsten ikke, at sygeplejersken seponerede PVK’et.

Resultater/Implikationer for praksis

“Klovnenæser til alle”

Forbedringsprojektet har bidraget til en systematisk tilgang til forbedring af eksisterende praksis. Et mestringsskab, med nøje udvalgte mestringsstøttende redskaber, samt et aldersinddelt skema med mestringsstrategier og tips til mestring, har medvirket til forbedring af mestringsstrategier i opvågningen, til gavn for børn og deres forældre. Mestringsskabet er en støtte til sygeplejersken og anvendes ud fra det kliniske blik og faglige skøn, hvor forældrene inddrages aktivt i samspillet. De mestringsstøttende redskaber anvendes i afsnittet til afledning ved seponering af PVK, afledning ved blokader, afledning i forbindelse med lukning af CVK eller ved sårskifte. De anvendes også til afledning af et barn, der er meget angst eller nervøs samt som underholdning ved lang ventetid inden operation. Undervisning, oplæring og sparring har understøttet processen. Der er kommet langt større fokus på mestring og på det at give børn og forældre den bedst mulige oplevelse af at være indlagt på afsnittet. Vi har selv erfaret en “aha-oplevelse” i anvendelse af Hjulle og VR-briller og finder, at de er anvendelige og gode mestringsstøttende redskaber at anvende til afledning ved procedurer.   

Case:
Dreng på 8 mdr. vågnede efter en stor operation, og skulle ligge stille i sengen på grund monitorering, dræn, KAD mm. Drengen var meget urolig og her blev sanselegetøj fra mestringsskabet anvendt for at vurdere, om han var urolig grundet smerter eller over at være på hospitalet og at skulle ligge stille. Drengen blev afledt med sanselegetøj, blev helt rolig og legede med det. 

Link to the authors english translated version of the article

Referencer 

(1) Dyekjær, C. et. al. Interaktivt spil afleder de mindste børn fra smerter, Fag og Forskning, 2022, nr. 1, (Online). Tilgængelig fra: 

https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/ff-nr-2022-1/interaktivt-spil-afleder-de-mindste-boern-fra-smerter S. 62-67.  

(2) Grønseth R, Markestad T. Pediatri og pediatrisk sygepleje. Bergen: Fagbokforlaget 2011.  

(3) Region Hovedstaden, 2018, Børn rejser væk fra smerten, (Online). Tilgængelig fra:

https://www.regionh.dk/nythospitalnordsjaelland/nyheder/nyheder/Sider/Vr-som-smertelindring-til-boern.aspx 

(4) Birch, A., 2019, Virtuel verden snyder smerten, Sygeplejersken nr. 13/2019, (Online). Tilgængelig fra: 

https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-2019-13/virtuel-verden-snyder-smerten 44-45.

(5) Dansk Selskab for patientsikkerhed, Forbedringsmodellen, (Online). Tilgængelig fra: 

https://patientsikkerhed.dk/forbedringsmodellen 

(6) Kilde:  Region Midt, Region Midt, PDSA-test, s. 1-2 PDSA -test -DEFAKTUM (Online) Tilgængelig fra: 

https://www.defactum.dk/om-DEFACTUM/kerneydelser/forbedringsarbejde/innovation-og-test-af-ny-praksis/pdsa-test/ 

Redigeret af Ansvarshavende Redaktør LouiseLinding