Redaktionsgruppen for PEEPtalk har udarbejdet nedenstående forfattervejledning, som i videst muligt omfang anvendes i forbindelse med indsendelse af indlæg

Vi ønsker at sætte fokus på de faglige og udfordrende problemstillinger, der ligger til grund for udviklings- og forskningsorienterede tiltag, som viser sig, når der tænkes forandring, forbedring, udvikling, implementering og evaluering indenfor anæstesi-, intensiv- og opvågningssygeplejen.

Inden du indsender et indlæg skal du beslutte om det er et af følgende:

  • Forskningsartikel
  • Faglig artikel
  • Faglig fortælling

Strukturen for de tre artikeltyper uddybes nedenfor.

Deadlines

Deadlines for indlæg aftales mellem forfattere og redaktionen.

Sprog og forsendelse

Indlæg modtages på dansk og skrives i Word. Indlæg skal skrives i overensstemmelse med den seneste udgave af Retskrivningsordbogen fra Dansk Sprognævn. I særligt begrundede tilfælde vil det være muligt at publicere på engelsk – dette aftales med redaktionen.

Indlæg må KUN sendes som Word-fil, med navn som titel på artiklen, til redaktionen på info@peeptalk.dk

Tabeller, figurer og fotografier

Redaktionen hilsner al relevant illustrering velkommen. Alle illustrationer, herunder tabeller, figurer, fotografier, filmsekvenser og andet skal være nummereret og forsynet med entydig figurtekst. Vær opmærksom på at figurer og fotos KUN kan afleveres i jpg- eller png format. Filmsekvenser leveres som link til youtube.

Det er forfatterens eget ansvar at sikre tilladelse til brug af al illustrering, der stammer fra andre publikationer og/eller vedhæftede billeder hvor der indgår personer.

Læs mere her og benyt evt. skema til indhentning af samtykke.

Layout

Indlæg skrives i A4 format med 1,5 linjeafstand og 2,5 cm margen med skrifttype Times New Roman 12 pkt. Dette gælder også overskrifterne. Brug ikke orddeling og fast højrekant. Indrykning er ikke tilladt. Tvunget linjeskift benyttes kun ved markering af nye afsnit eller afstand mellem overskrift og tekst. Standardforkortelser anvendes konsekvent gennem artiklen og skrives fuldt ud første gang efterfulgt af forkortelsen i parentes. Undgå specialtegn. Artiklens omfang må ikke overskride 15.000 tegn (med mellemrum).

Abstract

Alle artikeltyper forsynes med et dansk og/eller engelsksproget abstract på maksimum 100 ord.

Titel

Alle artikeltyper skal forsynes med en kort/præcis overskrift og eventuel undertitel til indlægget.

Referencer

Alle litteraturhenvisninger anføres i overensstemmelse med Vancouver-reglerne, dvs. referencer anføres med tal i parentes (1) og angives i den rækkefølge, som de forekommer i teksten.

Tidsskrifter skal indeholde navn på de tre første forfattere (et al. for at angive flere forfattere), titel, tidsskrift, årgang, volume og sidetal. Fx Marhofer, P., M. Greher, and S. Kapral. “Ultrasound guidance in regional anaesthesia.” British journal of anaesthesia 94.1 (2004): 7-17.

Bøger og kapitler i bøger skal indeholde: Navn på de tre første forfattere, kapitel titel, redaktør(er), bogtitel, volume, udgave, by, udgiver, år og sidetal. Fx Tjora, Aksel. “Kvalitative forskningsmetoder i praksis. 2. utgave.” Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS (2012).

Internetreferencer skal indeholde forfatter eller organisation. Husk at skrive dato for søgning og hele webadressen. Fx https://www.icmje.org/, Hentet 1. August 2019.

Upublicerede data kan citeres i artiklen, men indgår ikke i referencer.

Opbygning af de tre artikeltyper

1) Forskningsartiklen

Forskningsartiklen er baseret på empiriske data (fx interview, observation eller målinger) og skal opbygges over IMRAD strukturen (Introduction, Methods, Results and Discussion)(1).

Abstract: Artiklen skal indeholde et abstract på maksimum 100 ord på dansk og/eller engelsk. Struktureres efter IMRAD, hvor de vigtigste resultater i artiklen beskrives. Skriv i datid og undlad kildehenvisninger.

Introduktion: Her fanges læserens interesse for artiklen. Hvorfor blev undersøgelsen foretaget? Hvad var forskningsspørgsmålet, problemstillingen, hypotesen eller formålet med undersøgelsen? Indeholder relevant up-to date litteratur.

Metode: Hvilken metode blev anvendt indenfor den kvantitative eller kvalitative forskning? Hvilke(t) redskab(er) blev anvendt til indsamling af data og hvordan blev de analyseret? Hvor og hvornår blev data indsamlet? Evt. om der har været et pilotstudie forud for dataindsamlingen? Estimering af data – størrelse og karakteristika. In- og eksklusionskriterier. Etisk godkendelse.

Resultater: Fx besvarelse af forskningsspørgsmålet. Hvilke fund blev der gjort? Blev hypotesen be- eller afkræftet?

Diskussion: Fx hvilke styrker/svagheder har undersøgelsen? Hvad betyder svaret og hvor vigtigt er det? Hvordan stemmer svaret overens med hvad forskere på lignende studier har fundet? Hvad betyder svaret i forhold til fremtidige undersøgelser eller fremtidig praksis? Evt. etiske overvejelser.

Se skabelon her.

2) Den faglige artikel

Den faglige artikel kan formidle faglig viden, udtrykke et personligt standpunkt, være debatterende eller have til formål at påvirke professionelles holdninger og handlinger. Den bør indeholde følgende delelementer:

Baggrund for artiklen: Fang læserens interesse for artiklen. Forklar klinisk relevans eller klinisk perspektiv. Hvorfor er emnet interessant/relevant? Hvad er baggrunden for at du skriver om dette emne? Hvad er problemstillingen?

Formål: Hvad er formålet med den faglige artikel? Start gerne med ‘formålet med denne artikel er at klargøre/beskrive…’

Metode: Hvordan er den faglige viden/de faglige observationer indsamlet? Hvordan blev data analyseret?

Resultater: Refleksion over de faglige synspunkter eller relevante problemstillinger, diskussion af relevante styrker og svagheder.

Implikationer for praksis: Afslutningsvis opsummering af indholdet og relatering til praksis. Hvad betyder fundene i forhold til nuværende og/eller fremtidig praksis? Hvilke dilemmaer står tilbage? Hvilke overvejelser kan være vigtige at gøre sig, når man arbejder med emnet fremadrettet?

Se skabelon her.

3) Den faglige fortælling

Den faglige fortælling kan være en beskrivelse af en konference, et debatindlæg, en kommentar eller lign. Max 3.000 anslag uden mellemrum.

Baggrund for artiklen: Her fanges læserens interesse for artiklen. Beskriv gerne den kliniske relevans eller dit kliniske perspektiv. Hvorfor er emnet interessant? Hvad er baggrunden for, at du beskriver emnet?

Over- og underafsnit: Udvælgelse af elementer (oplevelser/erfaringer/handlinger). Prioritering af de valgte elementer – opdeling i over- og underafsnit

Afslutning: Beskriv dine tanker om det tema teksten omhandler. Hvilken betydning har det eller får det for dit arbejde eller din praksis?

Se skabelon her.

Litteratur

  1. Rienecker, Lotte, P.Jørgensen, and M. Candil. “Skriv en artikel: Om videnskabelige, faglige og formidlende artikler (1. udgave).” Frederiksberg: Forlaget Samfundslitteratur (2013).