Under åbningsceremonien satte IFNA’s President Report fokus på især 3 vigtige aspekter: “The need of nurse anaesthesias”, “The need to be at the table” (ifm. organisatorisk beslutningstagen) og “task shifting”. WFSA (World Federation of Societies of Anaesthesiologists) pointerede også vigtigheden af, at vi nu brugte tid på at “Catche up, Share experience, Reflect and Prepare”.

 

Danmarks repræsentant i IFNA – Jytte Petersen

28 ud af IFNA’s 43 medlemslande var repræsenteret, med lidt over 500 deltagere. Der var udstillere, posters incl. posterpræsentationer samt oplæg i 3 forskellige spor – suppleret af et spor, kun på kroatisk. Der var mange interessante emner, som f.eks. oplæg om  “Reasoned Oxygen Therapy in the perioperative periode”, “Stop the Sepsis – campaign”, Malign hypertermi samt forskellige oplæg om “pain management” og “strategies of pain”.  

 

 

Vandfald i Nationalpark Krka

Ud over det faglige program var der mulighed for at deltage i forskellige arrangementer og ture, hvor man kunne opleve lidt af Kroatien. Der var bl.a. arrangeret ture til Nationalpark Krka med mulighed for at se imponerende vandfald og Etnoland, som er en historisk og kulturelt udflugtsmål – en slags live-action museum, hvor også kongresmiddagen blev holdt. 

 

Danmark var flot repræsenteret i kongressens program, med hele 4 danske mundtlige præsentationer og 2 posters.  

Maria Svane Livoni

Anæstesisygeplejerske Maria Svane Livoni holdt et oplæg om anvendelse af Clonidin versus Midazolan, til forebyggelse af postoperativ agitation hos børn der skal tonsillektomeres. Resultaterne viste, at Clonidin mindsker den postoperative agitation når dette administreres som præmedicin. Det anbefales at behovet for præmedicin vurderes f.eks ved hjælp af Y-PAS scale, som er et redskab til at vurdere graden af angst i den præoperative fase. Marias projekt er tidligere beskrevet i en artikel udgivet på Draabe-nyt.dk i marts 2022 og kan læses her.  

 

 

Anne Rømer med sin poster om Sevofloranes impact på global opvarmning.

Anæstesisygeplejerske Anne Rømer deltog med en poster ”The Anesthetic Gas impact on Global Warming” Posteren er udarbejdet på baggrund af deltagelse på efteruddannelse for anæstesisygeplejersker i efteråret 2021. Til bedøvelse af hjertepatienter anvendes anæstesigassen Sevoflorane, som ved udledning i atmosfæren bidrager til CO2 forurening. Producenten Baxter har introduceret et genanvendeligt produkt, Contraflurane-system, hvorved Sevoflurane kan opsamles. På baggrund af producentens anbefalinger og egne beregninger vil Thoraxanæstesiologisk afd. reelt kunne opnå en besparelsen 19,5 ton CO2 svarende til de 136L Sevofluran som benyttes årligt på afd. Dette svarer til at flyve t/r CPH-New York t/r 9 gange. Det er muligt næsten helt at fjerne den miljømæssige påvirkning men det er relativt dyrt.  

Randi Knudsen holder oplæg om EOS

Anæstesisygeplejerske Randi Knudsen deltog med et oplæg om ”EOS: Early Optimized Safe ekstubation”. Dette projekt udspringer af et 1. årigt træningsforløb som udbydes af Hjertecentret, Rigshospitalet. Projektet omhandler tidlig ekstubation af udvalgte elektive hjertepatienter. Tidligere har alle patienter efter åben hjertekirurgi været sederet og i respirator i gennemsnit 4 timer efter operationen. Patienter bliver nu screenet og dem, der opfylder inklusionskriterierne bliver vækket på operationsstuen lige efter operationen. Dette betyder at de trækker vejret selv, kan tale, spise og drikke hurtigere. Der indgik 25 patienter i projektet – og den videre forankring i afdelingen har nu resulteret i, at næsten 100 patienter er blevet vækket på operationslejet.  

 

 

Lise Hanse holder oplæg om POST

Anæstesisygeplejerske Lise Hansen deltog med et oplæg om ”Postoperative sore throat – POST”. Kvalitetsudviklingsprojektet er udført på 100 patienter, som udgør ca. 10% af de 1100 patienter som årligt gennemgår et lungekirurgiske indgreb.

For at kunne ventilere patientens ene lunge under operationen intuberes patienterne med en venstredrejet video-dobbeltløbet endobronchial tube (vDLT). Resultaterne viste, at 46,6% af patienterne oplever POST, hvilket er sammenligneligt med andre undersøgelser. Kvinderne i undersøgelsen havde signifikant højere gennemsnitlige NRS-scores (smertescore), hvilket bekræfter tidligere undersøgelser, hvor kvinder har større risiko for POST. Det konkluderes bl.a., at 8 mg Dexamethasone® og 5 mg Oxycodone® bør administreres til alle patienter, der er planlagt til VATS for at reducere POST. VATS er en forkortelse for video-assisted thoracic surgery, som på dansk betyder en kikkertoperation i brysthulen. Endvidere er dét vigtigt at patienten informeres præoperativt om POST som udgør en forventet bivirkning. 

 

Draabe-Nyts poster om “Sharing knowledge about a web-based journal…”

Draabe-Nyt var repræsenteret af Louise Linding, Ansvarshavende redaktør og opvågningssygeplejerske samt Carsten Michel Pedersen, Faglig redaktør og Anæstesisygeplejerske. I samarbejde med Faglig Selskab af Anæstesi, Intensiv og Opvågningssygeplejersker havde vi en poster præsentation – ”Sharing knowledge about a web-based journal addressing Anesthesia, Critical care, and recovery nursing in Denmark”. Formålet med det elektroniske tidsskrift, draabe-nyt.dk, er at holde læserne ajour med viden om faglig udvikling og forskning inden for specialerne, dele viden og fremme samarbejdet på tværs af specialer, sygehuse og regioner samt udbrede kendskabet til den højt specialiserede sygepleje specialerne repræsenterer. Særligt Australien viste interesse for at etablere noget tilsvarende – og vi planlægger et online møde. På Facebook, Draabe-nyt.dk kan du se billeder og læse mere om kongressen.  Posteren er ligeledes optaget på NOKIAS 14.-16. September i  Trondheim, så der vil være mulighed for møde os.  

 

FSAIO’s formand Dorte Söderberg holdt oplæg om sit arbejde ombord på “Mercy Ships”. Udover at være utrolig interessant, var det også en rørende beretning om den helt særlige indsats og de resultater der opnås der. Vi har tidligere bragt en artikel på Draabe-nyt.dk med Dortes fortælling – du kan læse eller genlæse den her. 

Det kan anbefales at deltagelse i WCNA, som formodentlig afholdes igen i 2025. Har du et projekt i støbeskeen eller måske er du allerede i gang med ét – så kontakt gerne én af vores faglige redaktører så vi kan hjælpe dig videre med formidling. Som det fremgår af artiklen, havde flere af deltagerne allerede skrevet en artikel i Draabe-nyt, og på den måde fået hjælp struktur og overblik ved formidling af faglige projekter. 

Skrevet af: Faglig redaktør Carsten Michel Pedersen & Ansvarshavende redaktør Louise Linding