Af Louise Munk, anæstesisygeplejerske og Iben Tousgaard, Intensivsygeplejerske, redaktører af Dråbe-Nyt

På baggrund af den alvorlige sygdomssituation relateret til covid-19, som italienerne mødte langt før vi gjorde i Danmark, har FSAIO via sit europæiske netværk for intensiv sygeplejersker EfCCNa (European federation of Critical Care Nurses association) modtaget følgende opsummering af sygeplejerelaterede erfaringer.

 

Silvia Scelsi, præsident for ANIARTI (den italienske sammenslutning af intensivsygeplejersker)

Kære EfCCNa kolleger

I Italien har vi erfaret et meget stort antal patienter med behov for intensiv behandling forårsaget af respirationsinsufficiens, med hurtig forværring til ARDS og behov for respiratorbehandling i mindst 48 timer.

De aktuelle bestræbelser på, at inddæmme sygdommen ved brug af isolation og karantæneregimer i Europa og resten af verden, synes drastiske, men er nødvendige og må ikke underdrives.

For at undgå spredning af smitte til den del af sundhedspersonalet, der har tættest kontakt med de indlagte og kritisk syge patienter, er det uhyre vigtigt at indarbejde de rette forholdsregler i alle dele af plejen.

Råd fra et epicenter

Set i lyset af virussets enorme spredningshastighed, har de italienske ITA-sygeplejersker gjort sig en lang række erfaringer, de her ønsker at give videre:

 • Behov for hurtig organisering eller styrkelse af nationalt ITA-netværk
 • Etablering af metoder til hurtig identificering og triagering af patienter med covid-19 på en måde så patienter med mulig covid-19 holdes adskilt fra akutmodtagelsernes øvrige patienter
 • Hurtig og effektiv simulationstræning for personalet i på- og afklædning af PPE (Personal Protective Equipment / isolationsbeklædning)
 • Identificer de hospitaler, der skal modtage patienter med covid-19 eller skarp adskillelse mellem behandlingsområderne for patienter med covid-19 (og patienter under mistanke for covid-19 infektion) og dem uden covid-19
 • Redefiner antallet af sygeplejersker med ITA-erfaring og overvej arbejdsmodeller med sygeplejersker: patienter i forholdet 1:1 eller hvor muligt 2:1 i de situationer arbejdsbyrden er særlig stor. Personalets nedsatte fysiske bevægelighed grundet brugen af PPE og de ekstra sikkerhedsforanstaltninger for at undgå kontaminering og spredning af covid-19, medfører langsommere udførelse af alle arbejdsopgaver og øger arbejdsbyrden. Planlæg med mindst én assisterende sygeplejerske eller sundhedsassistent, der forbliver ’ren’ og altid opholder sig udenfor områderne hvor værnemidler er påbudt
 • Undgå arbejdsskader i forbindelse med iklædning af PPE, og planlæg sygeplejepersonalets arbejdstid på en måde, at de ikke er iklædt åndedrætsværn i mere end 3 (max 4) timer per 24 timer
 • Øg antallet af intensiv- og intermediær sengepladser og prioriter rekrutteringen af erfarent sygeplejepersonale da antallet af indlæggelser og behovet for pleje og behandling pludselig kan stige voldsomt.
 • Forvent at den øgede arbejdsbyrde forlænger vagterne og kalkuler med øget sygefravær blandt personalet
 • Vær særdeles opmærksom på omhyggelig rengøring af alle kontaktflader som tastaturer, kontakter, dørhåndtag samt alle offentlige og private telefoner
 • Hav ekstra opmærksomhed på det øgede fysiske såvel som psykiske arbejdspres og dermed mulige behov for psykisk support
 • Undgå kontaminering med- og spredning af covid-19 via særlig stor opmærksomhed blandt personalet på brugen af hygiejniske principper. Risikoprocedurer af særlig vigtig karakter er blandt andre:
  • Trakeal intubation
  • Bedside trakeotomi
  • Trakeal sugning
  • Iltnings- og ventileringsstrategier, der kan forstøve de dråbebårne mikroorganismer, bør i videst muligt omfang begrænses
  • Vær omhyggelig med at undgå accidentiel frakobling af tube- og/eller respiratorslanger
  • Pausér respiratoren og tilluk tuben i forbindelse med planlagt frakobling af slanger
  • Placer HEPA (High Efficiency Particulate Air) filter på respiratorslangernes ekspiratoriske del, så patientens ekspiration filtreres før det ender i atmosfæren
  • Placer HEPA-filtre på manuelt ventilationsudstyr
  • Prioritér brugen af éngangs fiberskoper
 • I forbindelse med kald til eksterne funktioner som MAT-kald og for anæstesiens vedkommende traumer, luftvejshåndtering ved hjertestop og lignende, må alle patienter betragtes som potentielt smittebærere hvorfor personalet bør være iklædt værnemidler. Akuttasker bør derfor være forsynet med mindst to komplette sæt værnemidler
 • Forsigtighed omkring pårørendes besøg af indlagte og fuldstændig adgangsbegrænsning af de hospitalsområder hvor patienter er indlagt med luftvejssymptomer. Muliggør kommunikation mellem pårørende og patienter ved brug af skype, email, videoopkald etc.
 • Vær opmærksom på, at plejepersonalet der passer de vågne, isolerede patienter, bør være bevidste om, at de på godt og ondt kommer til at fungere som grænsefladen til omverdenen udenfor hospitalet. En måde, at arbejde på, der for nogen kan være ny og anderledes

Det er vigtigt at forstå, at den hurtige spredning af covid-19 meget let kan føre til en akut situation uden mulighed for inddæmning af smitten. Derfor er planlægning og beskyttelse vores eneste værn mod epidemien.

Med venlig hilsen

Silvia Scelsi, præsident for ANIARTI (den italienske sammenslutning af intensivsygeplejersker)

Genova den 8. marts, 2020

 

Det originale dokument, der ligger til grund for denne oversættelse, kan læses på FSAIOs app

Vil du vide mere om korrekt afklædning af PPE, så se denne film.