HOPE (European Hospital and Health Federation) har eksisteret siden 1981 og er en af FSAIOs internationale samarbejdspartnere. HOPE udvikler og formidler information om medlemsstaternes sundhedsvæsen og herunder også tværkulturelle udvekslingsophold for sundhedsprofessionelle. Anæstesisygeplejerske og klinisk sygeplejespecialist ved Vejle Sygehus, Agnete Kaltoft havde søgt, og var i år med HOPE fire uger i Utrecht, tilknyttet til St. Antonius Hospital. I det følgende gengiver hun nogle af højdepunkterne hun har med sig hjem i baggagen efter deltagelse i programmet.

På St. Antonius Hospital har de et kompetence point-system og et årligt kompetencekrav til den enkelte medarbejder, som skal opfyldes for at være ansat. Det såkaldtt “kompetance-pas” skal vedligeholdes ved optjening af point, man opnår ved eksempelvis e-læring, simulationstræning, teoretiske kurser, deltagelse i reflektionssessions, projekt og kvalitetsarbejde. ‘Ved pointsystemet er vi i helt ude over diskussion om ressourcer, da både tid og økonomi bliver afsat, og alle medarbejdere er forpligtigede til samle point’, fortalte afdelingssygeplejersken på Intensivafdelingen.

Når der er hjertestop på intensiv og intermediær afdeling, handler personalet hurtigt og målrettet. Hver morgen bliver tre farvede badges fordelt blandt sygeplejerskerne på afsnittene: Sygeplejersken med det røde badge har ansvaret for DC fibrillator, medicin, dokumentation af tid, medicin og algoritme. Det gule badge tildeles sygeplejersken med ansvaret for ventilation og assistering af anæstesiolog ved intubation. Intermediær sygeplejersken med det blå badge har ansvaret for hjertemassagen. Alle kender deres opgaver, hvilket giver et indtryk af ro og professionalitet. I de fleste tilfælde får pårørende lov til at blive på stuen under hjertestopbehandling. Ved det hjertestop, jeg overværede, blev patienten genoplivet.


Her er et kig ned gennem opvågningsafdelingen.

Ved overflytning af patienter fra Intermediær- til stamafdeling følger intermediærsygeplejersker patienten, og kommer de efterfølgende tre dage på tilsyn. Personalet udtrykte, at denne arbejdsgang giver gevinst for både patient og sygeplejerske i stamafdelingen i forhold til sparring og sygeplejefaglig opfølgning, kontinuitet og patienttilfredshed.

På kirurgisk afdeling udføres operationer i stigende grad og hvor det er muligt, i lokal anæstesi med sedation. Det drejer sig eksempelvis om små øre-operationer, bronkoskopi, gynækologiske, urologiske og endoskopiske indgreb. Patienterne sederes med præparater som ultiva, propofol, midazolam og alfentanyl alt efter indgrebstype.


Sådan ser akutberedskabets cykel ud.

Til opvågningssygeplejersker eller anæstetister uden basis sygeplejeuddannelse findes en efteruddannelse på 1½ år som sedatør. Som sedatør må man sedere patienterne peroperativt. Er man anæstesisygeplejerske, tager man sedationsuddannelsen, hvis de arbejder uden tilstedeværende anæstesiolog.

Under mit ophold fik jeg også mulighed for et spændende site-visit til Calamiteiten, som er det eneste nødhospital i Europa – en unik facilitet til straks at hjælpe ofre under særlige omstændigheder. Hospitalet kan aktivere 200 senge på 30 minutter med fuld bemanding. Alt udstyr står klar til brug, og personale kan indkaldes efter ulykkens størrelse. Siden 1991 har hospitalet været i brug i alt 48 gange hvor større evakueringer af soldater i krig, mennesker i flystyrt, Ebola-ramte og større busulykker med mange tilskadekomne har fået hjælp. Denne lille video viser meget mere om Calamiteiten.

Mit ophold med HOPE gav mig et stort, personligt og fagligt udbytte og jeg kan kun anbefale andre, at gøre det samme.
Jeg takker FSAIO mange gange for støtte til deltagelse i HOPE – Exchange programmet.

Som medlem af FSAIO har du mulighed for at søge om økonomisk støtte til studieophold. Er du interesseret, kan du HER se hvordan.

Indsendt af Agnete Kaltoft, Anæstesisygeplejerske og klinisk sygeplejerskespecialist ved Vejle Sygehus
Redigeret af Louise Munk, Dråbe-Nyt.